ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ

УЕБСАЙТА WWW.NUTRIPLACE.EU

I.                    ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.       С тези общи условия („Общи условия”) се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги („Услуги”) от „Геймс Интернешънъл” ЕООД („Търговец”) на потребителите на сайта www.nutriplace.eu („Сайт”) посредством достъпа до използването на ресурсите на Сайта, както и отношенията между Търговеца и потребителите по повод на тези Услуги.

2.       Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронната търговия:

2.1.         Наименование на Търговеца: „Геймс Интернешънъл” ЕООД;

2.2.         ЕИК: 201196835

3.       Потребител е всяко лице, посетило и използващо Сайта („Потребител”). На Потребителите се осигурява възможност за регистрация, която е доброволна и се извършва съгласно Раздел II по-долу.

4.       Общите условия съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и Търговеца по отношение на ползването на Сайта и Услугите от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Сайта Потребителите декларират, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. При регистрацията си Потребителите декларират и изрично, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват – попълването на полето „Запознат/а съм с общите условия и съм съгласен/съгласна с тях” и натискането на виртуалния бутон „Регистрация” съставляват правно валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: http://www. nutriplace.eu – по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

5.       Забранено е ползването на Сайта и Услугите от лица под 18 години.

II.                  РЕГИСТРАЦИЯ

6.       Потребителите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: http://www.nutriplace.eu. При регистрацията си Потребителите предоставят задължително следните данни: име и фамилия, мобилен номер, електронен адрес, парола.

7.       След изпращане на попълнените данни посредством натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, на посочените от Потребителите електронни адреси се изпраща съобщение, потвърждаващо успешната им регистрация в Сайта.

8.       В резултат на извършена регистрация, Операторът създава профили на регистрираните Потребители, достъпът до които се осъществява с въвеждане на електронен адрес и парола (влизане/логване в системата на Сайта). Освен данните, предоставени посредством регистрационната уеб форма, профилите на регистрираните Потребители може да осигуряват техническа възможност за въвеждането и актуализирането и на допълнителна информация. Профилите на регистрираните Потребители съдържат също и информация за дейността им във връзка с ползването на Сайта и Услугите.

9.       С въвеждането на данните по т. 6 и т. 8 по-горе, Потребителите декларират, че същите са верни и точни и се задължават да ги актуализират своевременно при настъпила промяна.

10.   Потребителите имат право да се регистрират само по веднъж.

III.                УСЛУГИ

11.   Сайтът представлява уеб платформа за електронна търговия, осигуряваща възможност да се придобият посочените Стоки/Услуги при съблюдаване на предварително обявени на Сайта условия.

12.   Предоставяните на Потребителите Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до платформата и възможност за използване на нейните информационни ресурси и технически функционалности с оглед закупуване на предлаганите Стоки/Услуги.

13.   Услугите са безплатни за Потребителите на Сайта. Потребителите заплащат единствено цената на закупените стоки.

IV.                ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКА

13.1.     Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.

13.2.     При липса на противно указание, ще се счита, че снимките, публикувани в Сайта, илюстрират единствено вида на посочените Стоки/Услуги, без да са обвързващи относно характеристиките на последните.

13.3.     Стоките могат да се закупуват и в полза на трето лице (като подарък за приятел). Купуването за себе си и за приятел или за повече от един приятел не може да стане едновременно, асамо последователно.

14.   Сключване на Договори за покупка:

14.1.     Потребителите приемат условията на съответната Оферта посредством натискането на бутон „Купи”, след което им се предоставя възможност за избор на желаното количество Стоки/Услуги и начин за заплащането на тяхната цена.

14.2.     Договор за покупка между конкретен Потребител и Търговеца, ще се счита за сключен след натискането от страна на Потребителя на специален бутон „Поръчай” за финализиране на съответна поръчка.

14.3.     Натискането на бутона „Поръчай” съставлява валидно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързва валидно Потребителите с условията по сключената с Търговеца сделка.

14.4.     При спор относно титуляра на електронните изявления по сключването на сделката, за такъв ще се счита Потребителят, през чийто профил или данни е извършено съответното изявление.

15.   Заплащане на Стоките/Услугите:

15.1.     Потребителите заплащат цената на закупените Стоки непосредствено след финализирането на поръчката си, но не по-късно от 5(пет) дни от този момент.

15.2.     Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на цената на закупените Стоки: кредитни и дебитни карти, плащане на гише, плащане при получаване на стоката.Плащанията се извършват съгласно правилата на съответните разплащателни системи и институции. Ако при извършване на плащането Потребителите са заплатили допълнителни разноски над стойността на поръчката, вкл. всякакви комисионни на разплащателните системи и институции, тези разноски са за тяхна сметка и не се възстановяват. При заплащане с наложен платеж, комисионната за услугата на куриера се определя динамично и е упомената в условията на офертата – същата не е включена в цената на Стоката/Услугата и е за сметка на Потребителите.

15.3.     Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

16.   Получаване и ползване на Стоките:

16.1.     В срок до 48 (четирдесет и осем) часа от получаване на плащанията съгласно т. 15 по-горе, Търговецът изпраща на адреси на съответните Потребители закупените от тях Стоки. В случай, че Стоките са закупени в полза на трети лица, същите ще бъдат изпратени на адреси на тези трети лица.

16.2.     Преди финализиране на поръчката на Потребителите се осигурява възможност за запознаване с Общите условия, които Потребителите задължително следва да приемат изрично, поставяйки отметки в специални за тази цел полета.

17.   Отказ от сключени Договори за покупка:

17.1.     С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото Услугите по закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.

17.2.     Извън случаите по т. 19.1. по-горе, Потребителите могат да се откажат от сключените Договори за покупка доколкото същите не попадат в кръга на предвидените в чл. 55, ал. 2 от ЗЗП изключения. Отказът следва да бъде направен в предвидените в ЗЗП срокове.

V.                  ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

18.   На Потребителите се осигурява възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле „Адрес на електронна поща” с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за получаване на непоискани търговски съобщения от страна на Търговеца за актуални Оферти, промоции и друга информация във връзка с използването на Сайта. На Потребителите се осигурява и допълнителна възможност за включване в списъка по предходното изречение – посредством попълването на специално поле в регистрационната форма по т. 6 по-горе. Техническите действия по включване в списъка съгласно предходните изчречения съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и изразяват изричното съгласие на Потребителите за такова включване. С приемането на Общите условия, Потребителите декларират съгласието си да получават от Търговеца непоискани търговски съобщения на предоставените от тях електронни адреси. На Потребителите се осигурява възможност за отписване във всяко съобщение. Потребителите, предоставили номера на мобилния си телефон по реда на т. 8, изр. второ по-горе, с приемането на Общите условия декларират съгласието си да получават съобщения съгласно предходните изречения и под формата на SMS.

VI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ

Можете да върнете закупените от нас продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:            – Продуктите да са в оригиналната си опаковка           – Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване           – Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание)           – Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

VII.                ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

19.   Търговецът предоставя Услуги на Потребителите, под условие на стриктно спазване от страна на последните на разпоредбите на Общите условия и приложенията към тях. Потребителите получават неизключително и непрехвърлимо право да ползват Услугите единствено за лични/нетърговски цели.

20.   При ползването на Сайта и Услугите, Потребителите се задължават:

20.1.     да спазват българското законодателство и приложимите чужди закони, разпоредбите на Общите условия, правилата на морала и добрите нрави;

20.2.     да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността и качеството на Услугите;

20.3.     да не използват каквито и да било системи за отдалечен контрол и технически средства и методи за зареждане и публикуване на нежелано от другите Потребители съдържание;

20.4.     да не осъщеставяват достъп до профилите на регистрирани Потребители, вкл. преодолявайки осигурената от Търговеца защита;

20.5.     да уведомяват незабавно Търговеца за всеки случай на открито нарушение на Общите условия, както и при всеки случай на осъществен неправомерен достъп до техните профили, вкл. и при вероятност от осъществяването на такъв.